Pomniejsz czcionkę Powiększ czcionkę

Opłaty za I półrocze 2024 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uprzejmie informuje, że termin składania informacji i dokonywania wpłat z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin w I półroczu 2024 r. upływa z dniem 31 lipca 2024 r.

Przypominamy, iż:

 1. zgodnie z art. 137 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633) obowiązek złożenia informacji dotyczy każdego przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża (niezależnie od tego, czy jest prowadzona eksploatacja, czy też nie została ona podjęta, lub nie wydobywano kopaliny w danym półroczu).
 2. w zakresie opłat za I półrocze 2024 r. stosuje się stawki opłat określone w obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie stawek opłat na rok 2024 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M.P. z 2023 r. poz. 1260) DRUK
 3. informacje należy składać organowi koncesyjnemu oraz wierzycielom opłat na druku określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (Dz.U. 2019 poz. 1202) DRUK

Zachęcamy Państwa do składania informacji w wersji elektronicznej, za pomocą portalu e-OPLATYgeolog https://www.e-oplatygeolog.pl/ oraz platformy ePUAP http://epuap.gov.pl

Złożenie drogą elektroniczną wymaga posiadania profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Na portalu e-OPLATYgeolog są dostępne raporty dotyczące rozrachunków z tytułu opłat oraz stanu spraw. Zachęcamy do skorzystania z zakładki e-Szkolenia w celu zapoznania się z systemem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mail: poczta@e-oplatygeolog.pl lub kontakt telefoniczny (22) 45-90-216.

Terminy składania informacji za 2024 r.

Informacje dotyczące opłat za:
 • I półrocze 2024 r. – należy złożyć w terminie do 31 lipca 2024 r. - wskutek czego zastosowanie ma przepis art. 137 ust. 5 Prawa geologicznego i górniczego (w zakresie opłat będą miały zastosowanie stawki opłat obowiązujące w 2024 r.)
 • II półrocze 2024 r. - należy złożyć w terminie do 31 stycznia 2025 r. – wskutek czego zastosowanie ma przepis art. 137 ust. 5 Prawa geologicznego i górniczego (w zakresie opłat stosuje się stawki opłat obowiązujące w 2024 r.)

Zasady obliczania opłaty eksploatacyjnej dla kopalin innych niż węglowodory

Zgodnie z art. 137 pkt. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy (półrocze) i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją na rachunki bankowe wierzycieli opłat tj. NFOŚiGW (40%) oraz gmin (60%) na terenie których jest prowadzona działalność objęta koncesją.

Do ustalenia opłaty eksploatacyjnej stosuje się stawki zawarte w obwieszczeniu Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat na dany rok.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy NFOŚiGW (40%) prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego o nr 92 1130 1062 0000 0109 9520 0013 oraz na rachunek gminy (60%). Wyjątek stanowi obszar morski RP, gdzie opłata w 100% stanowi dochód NFOŚiGW.

Zgodnie z art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej opłatę eksploatacyjną (kwotę ogółem) zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Natomiast części tej już zaokrąglonej opłaty, przypadające poszczególnym wierzycielom (NFOŚiGW: 40%, właściwa gmina: 60%), wykazuje się bez zaokrąglenia.

Jeżeli wysokość opłaty z danego złoża należnej za okres rozliczeniowy nie przekracza 300 zł (kwota 120 zł należna NFOŚiGW oraz kwota 180 zł dla gminy) obowiązek jej zapłaty nie powstaje. Nie zwalnia to przedsiębiorcy z obowiązku przedłożenia informacji organowi koncesyjnemu oraz wierzycielom.

Zasady obliczania opłaty eksploatacyjnej dla węglowodorów

Zgodnie z art. 137 pkt. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie węglowodorów ze złoża, a w przypadku koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża – uzyskał decyzję inwestycyjną, samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją na rachunki bankowe wierzycieli opłat tj. NFOŚiGW (10%), a także powiatów (15%), województw (15 %) oraz gmin (60%), na terenie których jest prowadzona działalność objęta koncesją.

Do ustalenia opłaty eksploatacyjnej stosuje się stawki zawarte w obwieszczeniu Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat na dany rok.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy NFOŚiGW (10%) prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego o nr 92 1130 1062 0000 0109 9520 0013 oraz rachunki gminy (60%), powiatu (15%) i województwa (15 %) na terenie których prowadzona jest działalność. Wyjątek stanowi obszar morski RP, gdzie opłata w 100% stanowi dochód NFOŚiGW.

Zgodnie z art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej opłatę eksploatacyjną (kwotę ogółem) zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Jeżeli wysokość opłaty z danego złoża należnej za okres rozliczeniowy nie przekracza 300 zł (kwota 30 zł należna NFOŚiGW, kwota 180 zł dla gminy, kwota 45 zł dla powiatu oraz kwota 45 zł dla województwa) obowiązek jej zapłaty nie powstaje. Nie zwalnia to przedsiębiorcy z obowiązku przedłożenia informacji organowi koncesyjnemu oraz wierzycielom.

Zasady uiszczania opłat eksploatacyjnych do 300 zł

Jeżeli przedsiębiorca wydobywa ze złoża w ramach jednej koncesji więcej niż jedną kopalinę (np. dwie kopaliny główne, kopalinę główną i kopaliny współwystępujące lub kopalinę główną i kopaliny towarzyszące) to obowiązek zapłaty opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy nie powstaje, gdy suma wysokości opłat eksploatacyjnych ustalonych przez przedsiębiorcę za poszczególne kopaliny nie przekracza 300 zł. Oznacza to, iż wysokość opłaty eksploatacyjnej za poszczególne kopaliny wydobywane w ramach jednej koncesji może nie przekraczać 300 zł, natomiast do stwierdzenia, iż obowiązek zapłaty opłaty nie powstaje należy zsumować wszystkie opłaty za wydobywanie kopalin ze złoża w ramach konkretnej koncesji.

Uiszczanie opłat za roboty geologiczne

Zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze ten, kto wykonuje roboty geologiczne, jest obowiązany do zagospodarowania kopaliny wydobytej lub wydobywającej się samoistnie w czasie ich wykonywania. Przepisy o opłacie eksploatacyjnej stosuje się odpowiednio.

W takich przypadkach należy postępować tak, jak podczas wydobywania kopaliny na podstawie koncesji, tzn. składać informację dotyczącą opłaty za wydobytą kopalinę, za dany okres rozliczeniowy, w którym roboty geologiczne miały miejsce i dokonywać wpłat z tytułu opłaty eksploatacyjnej, w sposób opisany w zasadach:

 • Zasady obliczania opłaty eksploatacyjnej dla kopalin innych niż węglowodory
 • Zasady obliczania opłaty eksploatacyjnej dla węglowodorów

Rachunek bankowy NFOŚiGW i opisywanie przelewów

Nr rachunku bankowego NFOŚiGW dla opłat z Prawa geologicznego i górniczego: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie:
92 1130 1062 0000 0109 9520 0013.
 1. Wydobywanie kopalin - opłata eksploatacyjna, okres rozliczeniowy (półrocze i rok), nazwa złoża,
 2. Podziemne magazynowanie - opłata za magazynowanie, okres rozliczeniowy (półrocze i rok), nazwa magazynu,
 3. Podziemne składowanie - opłata za składowanie, okres rozliczeniowy (półrocze i rok), nazwa składowiska,
 4. Poszukiwanie lub rozpoznawanie - opłata koncesyjna, numer koncesji, nazwa obszaru,
 5. Roboty geologiczne - roboty geologiczne, okres rozliczeniowy (półrocze i rok), numer decyzji, nazwa obszaru, nazwa organu koncesyjnego.

Odsetki za zwłokę

Zgodnie z art. 55 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, jeśli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości wraz z odsetkami, wpłatę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej i odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim w dniu zapłaty pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek.

Jeśli przedsiębiorca zapłaci zaległą opłatę eksploatacyjną bez odsetek, wówczas dokonana przez niego wpłata jest zaliczana proporcjonalnie na poczet kwoty zaległej opłaty eksploatacyjnej oraz kwoty odsetek w stosunku, w jakim w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległej opłaty eksploatacyjnej do kwoty odsetek za zwłokę.

Kalkulator umożliwiający wyliczenie odsetek za zwłokę:
https://www.podatki.gov.pl/kalkulatory-podatkowe/kalkulator-odsetek-za-zwloke-od-zaleglosci-podatkowych-oraz-oplaty-prolongacyjnej/

Należy pamiętać, aby wybrać odsetki podatkowe.

Archiwum

Szkolenie dla przedsiębiorców z woj. mazowieckiego

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie w zakresie elektronicznych usług publicznych w obszarze opłat eksploatacyjnych z Prawa geologicznego i górniczego.

Szkolenie jest dedykowane przedsiębiorcom wydobywającym kopaliny z obszaru województwa mazowieckiego. Na szkoleniu zostaną zaprezentowane przez NFOŚiGW (będącego wierzycielem 40% opłat) usługi on-line w zakresie opłat eksploatacyjnych, świadczone przy pomocy systemu e-OPLATYgeolog, dostępnego pod adresem https://www.e-oplatygeolog.pl/

Szkolenie odbędzie się w dniu 26 listopada 2013 r. w godz. 10.00 – 14.00
w siedzibie NFOŚiGW ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa (sala 101)

Zgłoszenie prosimy przesyłać do dnia 22 listopada 2013 r. na adres e-mailowy: p.witkowski@nfosigw.gov.pl

Uprzejmie informujemy, iż ilość miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Pytania dotyczące szkolenia prosimy kierować do p. Pawła Witkowskiego tel. (22) 45 90 514.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu.

Start systemu e-OPLATYgeolog

W czerwcu 2012 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomił nowoczesny system informatyczny obsługujący opłaty eksploatacyjne i opłaty z tytułu koncesji, ustalane na podstawie przepisów ustawy – Prawo geologiczne i górnicze.

System zapewni świadczenie przez NFOŚiGW elektronicznych usług publicznych, ułatwiających realizację obowiązków związanych z opłatami z Prawa geologicznego i górniczego. Wdrożenie projektu zmieni formę komunikowania się przedsiębiorców i organów koncesyjnych z NFOŚiGW, z obecnej tradycyjnej na elektroniczną. Komunikacja ma się odbywać przez elektroniczną skrzynkę podawczą NFOŚiGW w ramach Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub przez portal Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (e-OPLATYgeolog).

System zapewnia przedsiębiorcom i organom koncesyjnym dostęp do przetwarzanych informacji związanych z opłatami z Prawa geologicznego i górniczego, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Spowoduje to zniesienie barier administracyjnych w relacji: przedsiębiorca-urząd i zwiększenie podaży usług w formie cyfrowej, co wpłynie na rozwój komunikacji elektronicznej, obniżenie kosztów działalności i oszczędność czasu.

W drugiej połowie czerwca 2012 r. NFOŚiGW rozpocznie wysyłkę loginów i haseł dostępu dla przedsiębiorców, w celu umożliwienia przedsiębiorcom posiadającym koncesje geologiczne korzystania z elektronicznych usług publicznych w zakresie opłat za I półrocze 2012 r.